LS2011 til Bodø

Bodø Østre skytterlag ble tildelt arrangementet av Landsskytterstevnet i 2011 under skyttertinget holdt av Norges Skytterstyre juli 2007.

Utdrag av protokoll fra Skyttertinget i Steinkjer Rådhus torsdag 26. juli 2007.

Sak 4. Søknad om arrangement av LS 2011

I samsvar med vedtatt turnusordning søker Bodø Østre skytterlag om tildeling av LS 2011.

Landsskytterstevnet 2011

Bodø Østre har nå etablert kompaktarena på Bestemorenga, hvor alle skytingene blir gjennomført. Bodø kommune støtterutvidelsen av dagens parkeringsareal.Noe som synes å ville gi en LS-arena som totalt sett får et vesentlig løft i forhold tiltidligere.Videre planlegges utvidelse av publikumsarealene nært opp til standplassene for baneskytingene.Bodø kommune og Nordland fylkeskommune har begge skriftlig tilsagt sin støtte til arrangementet. Fylkeskommunen gir ihvert av årene 2009 og 2010 kr. 250.000 til et eventuelt tildelt LS i 2011.Hva Bodø kommune rent faktisk bidrar med erikke spesifisert,men det er på det rene at utvidelse av arealene på Bestemorenga har en kostnad i millionklassen.I følge søkeren står et samlet lag bak søknaden om arrangementet.De øvrige krav til arrangøren synes å være dekket, eller vil bli dekket tilfredsstillende.Søknaden vedlegges tingpapirene og refereres ikke videre i detalj.

Administrasjonens drøfting:

Arrangøren bekrefter at de skytetekniske arenaene som vil bli benyttet i 2011 allerede i stor grad er klare.Det er ingengrunn til å anta at ikke alt vil bli fullført i god tid.Ved bruk av det elektroniske materiellet vi nå kjenner, har administrasjonen grunn til å tro at det ligger meget godt tilrette for en vellykket skyteteknisk gjennomføring av arrangementet på Bestemorenga.Gjennomføringsmetode for feltskytingene vil bli bestemt av innholdet i ny avtale med Forsvaret vedrørende støtte til LS.Arrangøren bekrefter kjennskap til den prosessen som er i gang vedrørende nevnte avtale og legger til grunn at støttenopprettholdes tilnærmelsesvis på dagens nivå og at den ikke medfører vesentlige merkostnader for Bodø Østre.

Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å fremme følgende forslag til vedtak på Skyttertinget 2007:

Bodø Østre skytterlag tildeles arrangementet av Landsskytterstevnet i 2011.Det forutsettes at arrangøren skaffer til veie de nødvendige fasiliteter på hovedarenaen for Norges Skytterstyre ogSkytterkontoret.Dette gjelder møterom for Skytterstyret med gjester og lokaliteter for salg og informasjon – som stilleskostnadsfritt til disposisjon. Arrangøren må videre forholde seg til de rammer for støtte som er gitt av Forsvaret.Arrangøren plikter, i samarbeid med Skytterkontoret, å framskaffe forlegning for Norges Skytterstyre med gjester,Skytterkontorets ansatte samt øvrige støttespillere for teknisk gjennomføring av LS. Innkvarteringsbehov beskrives av DFS.Dessuten sted for avholdelse av Skyttertinget og Tingmiddag.Arrangøren plikter videre å tilby tingrepresentantene og representanter for pressen mulighet for å bestille innkvartering.Skytterkontoret, i samarbeid med arrangøren, er ansvarlig for resultatservicen under stevnet.DFS skaffer speakerteamfor speakertjeneste og arenaproduksjon. Arrangøren dekker deler av kostnaden med dette (kr. 150 000 i 2007 – vil kunnevære gjenstand for prisregulering). Arrangøren skaffer innkvartering for speakerteamet,men dekker ikke kostnadenemed dette.Til støtte for speakertjenesten ordner arrangøren med 2-3 personer etter nærmere avtale.Pris på skytebok fastsettes av Norges Skytterstyre etter søknad fra arrangøren.Det kan ikke påregnes økning av pris pådenne, i forhold til foregående år, utover normal prisstigning.Det samme gjelder campingavgift.Rapport og regnskap forelegges Skytterstyret innen et halvt år etter at stevnet er avviklet.Norges Skytterstyre innbyr Skyttertinget 2007 til å fatte følgende vedtak:Administrasjonens forslag vedtas med følgende tillegg:Det forutsettes at ny avtale med Forsvaret ikke medfører vesentlige merutgifter for arrangøren.Henning Ivarrud redegjorde for Norges Skytterstyres innstilling.Vedtak:Norges Skytterstyres innstilling enstemmig vedtatt.